FAQ

Preguntas más frecuentes

האם כדאי לחתום על זכרון דברים בעסקת רכישת דירה?


כאשר אתם חותמים על זכרון דברים לרכישת דירה אתם למעשה מתחייבים לבצע עסקה במקרקעין, בפסיקה נקבע כי זכרון הדברים עונה על דרישת הכתב ומהווה חוזה לכל דבר ועניין.

עדיף להימנע מחתימה על זכרון דברים או מסמך עקרונות לפני שהוסכמו כל תנאי העסקה. חתימה על זכרון דברים מחייבת דיווח לרשויות המס ממועד החתימה על זכרון הדברים ולא ממועד החתימה על הסכם המכר.
האם ברכישת דירה חדשה מקבלן יש צורך בליווי עו"ד?


עורך הדין של הקבלן אינו מייצג את הרוכש, הוא דואג לאינטרסים של הקבלן, החוזה מנוסח לטובת הקבלן.

כדאי להעביר את הסכם הרכישה לעו"ד שייצג את האינטרסים שלכם מול עורכי הדין של הקבלן שיוודא שההסכם אינו חד צדדי וזכויותיכם נשמרות.
מה חשוב לבדוק בחוזה רכישה מקבלן?


ברכישת דירה מקבלן חשוב לוודא שהקבלן פועל בהתאם לחובות שהוטלו עליו מכח החוק, שיש לפרוייקט בנק מלווה וכי החוזה קובע שכל תשלום יועבר באמצעות שוברי תשלום לחשבון הבנק המלווה והרוכש יקבל ערבות בנקאית בתוך שבועיים מהתשלום.